Verhuur voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur/bruikleen door Duiklocatie Boschmolenplas met huurders/gebruikers gesloten en betreffen de in deze voorwaarden genoemde materialen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Duiklocatie Boschmolenplas inzake levering van goederen en diensten.

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Huurder/gebruiker
  De natuurlijke persoon die op basis van deze overeenkomst materialen huurt/gebruikt van verhuurder voor een bepaalde periode.

 2. Materialen
  Alle duik gerelateerde materialen en overige zaken die verhuurder voor verhuur/gebruik beschikbaar stelt.

 3. Verhuurder
  Duiklocatie Boschmolenplas, Bosmolenweg 14, 6097 NG, Panheel.

Artikel 3 Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een periode van 1 dag binnen de openingstijden van Duiklocatie Boschmolenplas die op de dag van huur gelden.

Artikel 4 Tarieven

 1. De huurder/gebruiker wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

 2. De verhuurder heeft het recht om een borg te vragen welke overeen komt met de waarde van de gehuurde materialen.

 3. Huurder/gebruiker dient de huurprijs en eventuele borg volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 5 Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder/gebruiker aan te gaan moet huurder/gebruiker zich legitimeren door het tonen van een rechtsgeldig legitimatiebewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs).

Artikel 6 Gebruik

De huurder/gebruiker zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder/ gebruiker zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag.

Artikel 7 Vervoer

Huurder/gebruiker vervoert de door hem gehuurde materialen geheel voor eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om gehuurde materialen mee te nemen buiten het terrein van Duiklocatie Boschmolenplas, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 Werking

 1. De huurder/gebruiker verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder/gebruiker bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materiaal beantwoordt aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

 2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materiaal voordoet, dient huurder/gebruiker dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder/gebruiker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen. Indien gebreken aan de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder/ gebruiker volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

Artikel 9 Verzekeringen

 1. De huurder/gebruiker verklaart zich bij aanvang van de huurperiode bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment dat deze in ontvangst zijn genomen.

 2. De huurder/gebruiker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde materialen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde materialen gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder/gebruiker aan deze door verhuurder meegedeeld.

Artikel 10 Schade

 1. Eventuele beschadigingen die geconstateerd worden voorafgaande aan de verhuurperiode zullen op het
verhuurformulier worden aangegeven en door beide partijen worden ondertekend.

 2. De huurder/gebruiker is verplicht zorgvuldig met het materiaal dat hem door de verhuurder is verstrekt om te gaan.

 3. Schade en/of vermissing dient direct aan verhuurder te worden gemeld.

 4. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen zijn ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder/gebruiker.

 5. Bij schade of verlies is de verhuurder gerechtigd de borg te behouden tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld.

 6. Bij verlies, diefstal, vermissing en/of schade aan de gehuurde materialen zullen de kosten, ter hoogte van de nieuwwaarde -10%, van de gehuurde materialen op de huurder/gebruiker verhaald worden.

 7. In plaats van het bepaalde bij artikel 10.6 kan bij schade ook de reparatiekosten in rekening gebracht worden met dien verstande dat wanneer reparatie niet mogelijk is de nieuwwaarde -10% in rekening zal worden gebracht. Ook de huurprijs per dag voor elke dag die met het herstel c.q. vervanging gemoeid zal zijn wordt in rekening gebracht.

Artikel 11 Retourneren gehuurde materialen

 1. De materialen moeten door huurder/gebruiker bij verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de dag van verhuur 30 minuten voor sluitingstijd van Duiklocatie Boschmolenplas.

 2. Alle gehuurde materialen dienen gespoeld te worden geretourneerd. Bij het vuil inleveren van het materiaal zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Het oordeel van de verhuurder is hierin bepalend.

 3. Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de dagprijs worden berekend of op de borg in mindering worden gebracht.

 4. Indien huurder/gebruiker niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook is de huurder/ gebruiker daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Dan is de huurder/ gebruiker, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs.

 5. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder/gebruiker een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder/gebruiker op grond van het bepaalde in het voorgaande lid 11.4 van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder/gebruiker te claimen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De huurder/gebruiker is te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, vermissing, diefstal en waterschade.

 2. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden voor kosten die voortvloeien uit/aan het gebruik van de gehuurde materialen.

 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het gebruik van de gehuurde materialen, de huurder/gebruiker mag de materialen alleen gebruiken waarvoor deze bestemd zijn en in overeenstemming met diens opleiding hiervoor.

 4. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde materialen of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde materialen.

Artikel 13 Gebruik door derden

Het is huurder/gebruiker niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af e staan, al of niet tegen vergoeding.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024