Duiklocatie Boschmolenplas

 

 

Duiklocatie Boschmolenplas

De Boschmolenplas ligt ten westen van het dorp Heel (gemeente Maasgouw) en is net als de overige Maasplassen een voormalig grindgat. De plas is inmiddels een begrip in duikminnend Nederland en geniet zelfs bekendheid tot ver over de Belgische en Duitse grens. Het hele jaar door komen mensen van heinde en verre om een duik te maken in de Boschmolenplas. De plas, met een diameter van ruim 1 km, wordt gevoed met grondwater, dat op een natuurlijke wijze is gefilterd.

Door het bijzonder heldere water is een zicht van 12 m niet ongewoon. Als gevolg van de uitstekende waterkwaliteit is de Boschmolenplas het toneel van een zeer rijke onderwaterflora- en fauna, die in combinatie met de aanwezige kunstmatige objecten zorgt voor een unieke en onvergetelijke duikervaring.

Duiklocatie Boschmolenplas wordt beheerd door eigenaren Mieke en Maurits van Gulick, die ook het vulstation (perslucht tot 300 bar), verhuurcentrum, duikwinkel en de aangrenzende horecagelegenheid exploiteren. Hier kun je genieten van een eenvoudig hapje en een drankje, je duikuitrusting huren en flessen laten bijvullen.

Om het verblijf op de duiklocatie voor iedereen zo plezierig mogelijk te maken hebben wij enkele huisregels. Ben je in het bezit van een duikbrevet en wil je komen duiken in De Boschmolenplas? Houd dan rekening met de openingstijden.

Liever je eigen duikuitrusting kopen?

Hiervoor kun je uitstekend terecht bij  Scuba Adventures Europe, gevestigd direct op de duiklocatie. Klik hier voor de openingstijden van de winkel.

 

 

Duiklocatie Boschmolenplas

Der Boschmolenplas liegt westlich des Dorfes Heel (Gemeinde Maasgouw) und ist wie die anderen Maasplassen ein ehemaliges Kiesgrube. Der See ist in den tauchbegeisterten Niederlanden zu einem Begriff geworden und sogar weit über die belgischen und deutschen Grenzen hinaus bekannt. Das ganze Jahr über kommen Menschen von nah und fern, um im Boschmolenplas zu tauchen. Der See mit einem Durchmesser von über 1 km wird mit Grundwasser gespeist, das auf natürliche Weise gefiltert wurde.

Durch das besonders klare Wasser ist eine Sichtweite von 12 m keine Seltenheit. Aufgrund der hervorragenden Wasserqualität ist der Boschmolenplas Schauplatz einer sehr reichen Unterwasserflora und -fauna, die in Kombination mit den vorhandenen künstlichen Objekten ein einzigartiges und unvergessliches Taucherlebnis bietet.

Duiklocatie Boschmolenplas wird von den Eigentümern Mieke und Maurits van Gulick geführt, die auch die Füllstation (Drückluft bis 300 bar), das Mietzentrum, den Tauchshop und die angrenzende Gastronomie betreiben. Hier kannst du einen einfachen Snack und ein Getränk genießen, deine Tauchausrüstung ausleihen und Flaschen auffüllen lassen.

Um den Aufenthalt am Tauchplatz für alle so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir einige Hausregeln. Hast du einen Tauchschein und möchtest du in De Boschmolenplas tauchen gehen? Dann berücksichtigen Sie die Öffnungszeiten.

Kaufst du lieber deine eigene Tauchausrüstung?

Dafür kannst du bei Scuba Adventures Europe gehen, das sich direkt am Tauchplatz befindet. Klicke hier für die Öffnungszeiten der Geschäfte.

 

 

 

Duiklocatie Boschmolenplas

Le Boschmolenplas est situé à l’ouest du village de Heel (commune de Maasgouw) et, comme les autres Maasplassen, est un ancien trou de gravier. Le lac est devenu un nom familier aux Pays-Bas amateurs de plongée et est même connu bien au-delà des frontières belges et allemandes. Tout au long de l’année, les gens viennent de loin pour se baigner dans le Boschmolenplas. Le lac, d’un diamètre de plus de 1 km, est alimenté par des eaux souterraines, qui ont été filtrées de manière naturelle.

En raison de l’eau particulièrement claire, une visibilité de 12 m n’est pas rare. En raison de l’excellente qualité de l’eau, le Boschmolenplas est le théâtre d’une flore et d’une faune sous-marine très riche qui, en combinaison avec les objets artificiels présents, offre une expérience de plongée unique et inoubliable.

Duiklocatie Boschmolenplas est géré par les propriétaires Mieke et Maurits van Gulick, qui exploitent également la station-service (air comprimé jusqu’à 300 bars), le centre de location, le magasin de plongée et la restauration adjacente. Ici, vous pouvez profiter d’une simple collation et d’une boisson, louer votre équipement de plongée et faire remplir vos bouteilles.

Pour rendre le séjour sur le site de plongée le plus agréable possible pour tout le monde, nous avons quelques règles de la maison. Vous avez un permis de plongée et vous souhaitez venir plonger à De Boschmolenplas ? Ensuite, tenez compte des heures d’ouverture.

Vous préférez acheter votre propre équipement de plongée ?

Pour cela, vous pouvez vous rendre à Scuba Adventures Europe, situé directement sur le lieu de plongée. Cliquez ici pour les heures d’ouverture du magasin.

 

 

 

 

Duiklocatie Boschmolenplas

The Boschmolenplas is located west of the village of Heel (municipality of Maasgouw) and, like the other Maasplassen, is a former gravel lake. The lake has become a household name in the diving-loving Netherlands and is even known far beyond the Belgian and German borders. Throughout the year people come from far and wide to take a dive in the Boschmolenplas. The lake, with a diameter of more than 1 km, is fed with groundwater, which has been filtered in a natural way.

Due to the particularly clear water, a visibility of 12 m is not uncommon. Due to the excellent water quality, the Boschmolenplas is the scene of a very rich underwater flora and fauna, which, in combination with the artificial objects present, provides a unique and unforgettable diving experience.

Duiklocatie Boschmolenplas is managed by owners Mieke and Maurits van Gulick, who also operate the filling station (compressed air up to 300 bar), rental center, dive shop and the adjacent catering facility. Here you can enjoy a simple snack and drink, rent your diving equipment and have bottles refilled.

To make the stay at the dive site as pleasant as possible for everyone, we have some house rules. Do you have a diving license and do you want to come and dive in De Boschmolenplas? Then take the opening hours into account.

Prefer to buy your own diving equipment?

For this you can go to Scuba Adventures Europe, located directly at the dive location. Click here for store opening times.