Het zoetwaterkwalletje

Flora & Fauna
|
24 maart 2023

Het zoetwaterkwalletje (Craspedacusta sowerbii), een interessante levenscyclus! Aan het einde van een warme zomer is er een redelijke kans  aanwezig dat we in de Boschmolenplas het zoetwaterkwalletje Craspedacusta sowerbii  tegen komen.  Het zoetwaterkwalletje heeft warm water nodig om de kwalvorm aan te kunnen nemen. Toch zien we ze niet altijd na een warme zomer. Waarom ze de ene keer wel en de andere keer niet gevormd worden is nog onbekend. Craspedacusta sowerbii is het enige zoetwaterkwalletje dat je in Nederlands zoet water tegen kan komen.

Het zoetwaterkwalletje  komt van oorsprong uit de Yangtze in China.  Ze werden voor het eerst ontdekt in een tank met Braziliaanse waterlelies die in Londen stond. Men dacht in eerste instantie dan ook dat het kwalletje uit de Amazone kwam.  Inmiddels heeft het kwalletje met uitzondering van de  polen een wereldwijde verspreiding.

Als duiker zien we alleen de ”meduse”, het kwalletje dus. De poliepen  waaruit de kwalletjes gevormd worden zijn 2 mm klein, erg klein om ze als duiker te kunnen vinden. Het kwalletje zelf bestaat voor 99% uit water en is  tot 3 cm in doorsnee, doorzichtig met 4 witte geslachtsorganen, de gonaden.  Het zoetwaterkwalletje heeft tot 500 tentakels, korte en lange. De korte tentakels zijn bedoeld om zoöplankton te vangen zoals roeipootkreeftjes en watervlooien. De lange tentakels zorgen voor stabiliteit tijdens het zwemmen. De tentakels bevatten gifcellen  maar kunnen de huid van een mens niet doorboren zodat ze ongevaarlijk zijn  voor mensen.  Aan de basis van de tentakels hebben ze zelfs oogvlekjes. Niet dat ze nu zo goed kunnen zien maar licht en donker kunnen ze onderscheiden. Dit helpt dan weer bij het vangen van prooien en het ontsnappen aan rovers.

De kwalletjes kunnen zich geslachtelijk voortplanten mits er mannetjes en vrouwtjes kwalletjes zijn. Omdat het kwalletje afsnoert van poliepen komen hier ofwel alleen mannetjes ofwel alleen vrouwtjes uit voort.  Gelukkig zijn er nog andere voortplantings strategieën. De zoetwaterkwal leeft als poliep op de bodem. Door knopvorming ontstaan er meerdere poliepen en ontstaat een kolonie. Hieruit worden weer kwalletjes gevormd. Dan zijn er nog de frustulae, deze komen los van de poliepen en kunnen zich daarom verplaatsen zodat een stukje verder een nieuwe kolonie gevormd kan worden waaruit weer kwalletjes ontstaan. Blijkbaar zit het leven van zo’n sierlijk kwalletje dat voor 99% uit water bestaat toch ingewikkelder in elkaar dan de meeste duikers denken. Zelfs de wetenschappers hebben op sommige vragen nog geen antwoord.

Tekst en Foto’s, Silvia Waajen

The freshwater jellyfish (craspedacusta sowerbii)

An interesting live cycle. At the end of a hot summer there is a reasonable chance that we see the freshwater jellyfish Craspedacusta sowerbii  in the Boschmolenplas. The freshwater jellyfish needs warm water to form the jellyfish shape. Nevertheless they are not always formed after a warm summer.  Why they are sometimes formed and sometimes not  is still unknown. Craspedacusta sowerbii  is the only freshwater jellyfish that you can find in Dutch fresh water. The freshwater jellyfish originates from the Yangtze in China.  They where first discovered in a tank in London with Brazillian lilys.  This is why they thought that the jellyfish originates from the Amazon. Meanwhile the freshwater jellyfish has with exeption of the poles a worldwide dispersion.
As diver we only see the ”medusa” this means the jellyfish.  The polyps from which the jellyfishes are  formed are 2 mm small, very small to find them as diver. The jellyfish itself is made for 99% out of water, it reaches up to 3 cm and is transparent with 4 white genital organs, the gonads.  The freshwater jellyfish has up to 500 tentacles, short  and long ones. The short ones are used to catch zooplankton like copepodes and waterfleas.  The long ones are used for stability during swimming. They contain poisoncells but can’t penetrate the skin of humans, therefore they are harmless to humans. At the base of the tentacles they even have eyespots. Not that they can see very good but they distinguish light and dark. This helps then again for catching prey and escape from predators.
The jellyfish can reproduce sexually provided that there are males and females. Because the jellyfish detaches from the polyp there are either only males or females.  Fortunately there are more reproduction strategies. The freshwater jellyfish lives as polyp on the bottom. Through budding there will be more polyps  to form a colony. These form new jellyfish. Then there are frustulae, they come loose from the polyps. Therefore they can move so they can form a new colony a little bit further away forming new jellyfish. Aperently the life of this gracefull jellyfish that contains 99% water is more complicated than most divers think. Even the scientists have no answer to some questions.

Zorgeloos duiken en snorkelen begint bij Scuba Adventures Europe. Wij helpen jou de onderwaterwereld te ontdekken met een duikuitrusting die naadloos aansluit op jouw wensen en behoeften.
In onze online en offline duikwinkels vind je als duiker alle benodigdheden om van iedere duik een onvergetelijke ervaring te maken.

© Duiklocatie Boschmolenplas 1990 - 2024